החובה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות חלה על תושב  ישראל  בן 18 שנה ומעלה. תושבי ישראל (מי שמרכז חייו בישראל) חייבים  לשלם  ביטוח לאומי וביטוח בריאות .
ביטוח לאומי מחלק את האוכלוסייה למספר סוגים והם  : עובד שכיר, עובד עצמאי, לא עובד (שכיר) ולא עובד עצמאי ((לעל"ע) וכן מי שמקבל פנסיה מוקדמת – פנסיה לפני גיל פרישה .
לכל סוג מהמנויים לעיל יש כללים שונים, אנו  נתמקד בכללים החלים על  העובד השכיר .

בחוק הביטוח הלאומי אין הגדרה מיהו עובד שכיר וקיום של יחסי עובד מעביד נקבע בפסיקה ענפה  של בית הדין לעבודה כגון מבחן הפיקוח והשליטה, מבחן ההשתלבות ומסגרת שעות .
כשם שבכל כלל ישנו היוצא מן הכלל כך נקבע ע"י ביטוח לאומי שקיימים מקרים  שלמרות  שנותן השירות הוא עצמאי לגבי  ביטוח לאומי הוא ייחשב כשכיר. המקרים נקבעו בצו הביטוח הלאומי סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים. בצו נקבע כי מבוטחים העוסקים בסוגים מסוימים של עבודות או הנתונים בתנאי עבודה מיוחדים כמוגדר בצו, ייחשבו, לענין חוק זה, כעובדים למרות שלעינין מס הכנסה הם אינם נחשבים ככאלה.

האחריות  לתשלום דמי הביטוח חלים על המעביד, עליו להעביר למוסד לביטוח לאומי  את חלק  המעביד ואת חלק  העובד ועליו חלה חובת הדיווח והתשלום.
אי-דיווח ואי-תשלום דמי הביטוח במועד החוקי יגרום לחיוב חשבון המעסיק בקנסות ובתוספת הצמדה בהתאם לחוק. כמו כן, עלול הדבר לגרום להגשת תביעה נגד המעסיק להחזר הסכום השווה לקצבאות שהמוסד לביטוח לאומי שילם או עתיד לשלם לעובדיו של המעסיק.

המוסד לביטוח לאומי גובה עבור קופות החולים את דמי ביטוח הבריאות. משכר העובד מנוכים דמי ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי ולסכום זה מתווסף חלק המעביד בדמי הביטוח הלאומי ( המעביד לא  משתתף בדמי הבריאות ).

 לפרוט נוסף ראה באתר ביטוח לאומי 


יש לך שאלות? צריך רואה חשבון? השאר פרטים כאן:

השם שלך (חובה)

הטלפון שלך (חובה)


 

ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי

הכנסות העובד שחייבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הינם  אותן ההכנסות שחייבות במס הכנסה על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. כלומר שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד בין בכסף ובין בשווה כסף.

שיעורי דמי ביטוח לאומי

דמי ביטוח בריאות וביטוח לאומי מחולקים לשתי מדרגות  מדרגה אחת  שהינה חלק ההכנסה  בגובה 60% מהשכר הממוצע במשק ( בשנת 2016  5,678 ₪)  והמדרגה השניה יתרת השכר  שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק עד גובה הכנסה מרבית  בסך 43,420 ₪.

החל מינואר 2006 ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה (ולא על-פי עליית השכר הממוצע במשק כפי שהיה לפני כן).

להלן  טבלה (מעודכן ל- 01.01.2016) הכוללת את דמי ביטוח לאומי  ודמי בריאות  בריאות  עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה, באחוזים מהשכר:

מחלק השכר שעד 60%
מהשכר הממוצע ( שיעור מופחת)   5,678 ש"ח
מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)  43,240 ש"ח
סך הכול עובד מעסיק סך הכול עובד מעסיק
דמי ביטוח לאומי % 3.85 % 0.40 % 3.45 % 14.50 7.00 % % 7.50
דמי ביטוח בריאות % 3.10 % 3.10 % 5.00 % 5.00
סך הכל %6.95 3.50 % % 3.45 % 19.50 % 12.00 % 7.50

למקבלי פנסיה מוקדמת (מקבלי פנסיה לפני גיל פרישה גבר 67, אישה 64):

 מחלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)  43,240 ש"ח  מחלק הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת)  5,678 ש"ח
% 6.79 % 0.39 דמי ביטוח לאומי
% 5.00 % 3.10 דמי ביטוח בריאות
% 11.79 % 3.49 סך הכל

לפירוט מלא של שיעורי ביטוח לאומי ל "סוגי האוכלוסיה השונים" ראה באתר ביטוח לאומי

כמו בכל ביטוח גם דמי הביטוח הלאומי המשולמים נועדו לבטח את העובד  במקרים  הבאים:
אימהות, ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, פגיעה בעבודה, מילואים, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, קצבת זקנה, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה, אבטלה, פשיטת רגל של המעסיק.

  • ילדים – הכוונה לקצבת ילדים
  • שארים – נועד להבטיח אמצעי קיום לשארים ,אלמן/ה ויתומים של תושב ישראל שנפטר/ה (חוץ מפטירה בזמן מלחמה או פשע)
  • תאונות – כיסוי ל 90 יום למי שנפגע מתאונה
  • ניידות- למי שיש ליקוי ברגלים שמגביל אותו בניידות
  • פשיטת רגל – הבטחה לתשלום שכר עבודה ופיצויים לעובד של מעביד שפשט רגל

יש לך שאלות? צריך רואה חשבון? השאר פרטים כאן:

השם שלך (חובה)

הטלפון שלך (חובה)


 

תיאום דמי ביטוח

כפי שצוין לעיל, שיעור דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות תלויים בגובה ההכנסה. לפיכך שכיר, יכול לתאם את דמי הביטוח על מנת להמנע מתשלום דמי ביטוח לאומי גבוהים מהנדרש כאשר :

  • עובד אצל שני מעסיקים או יותר
  • מקבל פנסיה מוקדמת וכן עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר
  • מקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר

ניתן  לבצע את התיאום בתנאי שמתקיים אחד מהתנאים דלהלן:

  • הכנסתו החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע  5,678 ש"ח נכון ליום – 01.01.2016.
  • הכנסתו מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח 43,240 ש"ח, נכון לשנים 2016 – 2014.

בטופס 101 העובד מצהיר מיהו המעביד העיקרי ומיהו המעביד הנוסף ( משני). הדבר נתון לבחירת העובד ללא קשר לגובה ההכנסה.

הכלל הרחב הינו שהמעביד העיקרי מחשב דמי ביטוח  לפי הכללים הרגילים (דמי ביטוח בריאות וביטוח לאומי מחולקים לשתי מדרגות  המדרגה הראשונה הינה חלק ההכנסה בגובה 60% מהשכר הממוצע במשק (בשנת 2016  5,678 ₪) ושאר השכר – מדרגה שניה,  עד גובה הכנסה מרבית בסך 43,420 ₪) והמעביד הנוסף ינכה מההכנסה  דמי ביטוח לאומי  בשיעור שמנכים במדרגה השנייה  .

במצב שבו ניתן לבקש תיאום ביטוח לאומי יש למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה אישור תיאום דמי הביטוח.

להלן מס' דוגמאות:

דוגמה 1 – שכיר המועסק ב 2 מקומות עבודה משתכר אצל מעביד א  30,000 ₪  ואצל מעביד ב  20,000 ₪ . יש לעשות תיאום מאחר וסך ההכנסה 50,000 ש"ח עולה על הסכום המירבי 43,420 ש"ח.

דוגמה 2 – שכיר המועסק ב 2 מקומות עבודה משתכר אצל מעסיק א' (עיקרי)  4,000₪  ואצל מעסיק ב' (משני ) 6,000 ₪.  יש לעשות תיאום מאחר וההכנסה אצל מעסיק א' נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע 5,678 ש"ח.

במידה ולא יעשה תיאום, המעביד המשני יוריד דמי ביטוח לאומי מהשקל הראשון בגובה השיעור שחל על המדרגה השנייה.
במידה ויעשה תיאום, מעביד ב' ינכה ביטוח לאומי על סך של 1,678 ₪  (4,000 – 5,678) לפי המדרגה הראשונה ועל היתרה לפי המדרגה השנייה  .

כיצד מבוצע התיאום?

כדי לבצע תיאום ביטוח לאומי (1) אצל המעסיק המשני לעובד העובד כשכיר בשני מקומות עבודה , או (2) אצל משלם הפנסיה בעבור מקבל הפנסיה שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או (3) בעבור מקבל פנסיה משני מקורות , יש למלא טופס בל/644 ולמסור אותו למעסיק המשני או למשלם הפנסיה לפי העינין (אין צורך ללכת לבטוח לאומי).

ראה הטופס המתאים

כאשר  מדובר במצב שבו ההכנסה מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה לתשלום דמי ביטוח לאומי  43,420 ש"ח, יש להגיש תביעה לביטוח לאומי על גבי טופס 100 שיש שיש לקבלו מכל המעסיקים. בטופס זה מפורטים שכרו של העובד והניכויים בכל חודש במהלך השנה.  אפשר לקבל טופס זה מכל מעסיק או משלם פנסיה.

פריסת  תשלום נוסף

לפי חוק  הביטוח הלאומי בחישוב דמי הביטוח יש לחשב את התשלומים לשכיר בהתחשב במרכיבי שכר קבועים ובלתי קבועים.

שכר קבוע הוא התשלום הרגיל בהתאם לעבודה שבוצעה באותו חודש והכוללת תשלומים עבור שעות רגילות  ,שעות נוספות , שעות שבת , פרמיה וכיוצ"ב.

תשלום בלתי קבוע הוא תשלום מיוחד בנוסף לשכר הרגיל  כמו בונוס , דמי הבראה המשולמים פעם בשנה , רווח ממימוש אופציות וכיוצ"ב).

במקרה בו התשלום הנוסף יהיה  שווה או גבוה מ 25% משכר המינימום יש לפרוס את הסכום הזה (בתחילת 2016  שכר מינימום 4,650 25% ממנו 1,163 ₪) לצורך ביטוח לאומי לתקופה של 12 חודשים אחורה (חודש נוכחי + 11 חודשים) ואם העובד עבד אצל המעסיק פחות מ 12 חודשים אז לפי כמות החודשים שעבד בהם בפועל.

למה זה חשוב לעובד?

פריסת ביטוח לאומי מאפשרת עדכון הגמלאות (מילואים , לידה וכו'). הגמלאות מחושבים על פי השכר שקדם ליציאה למילואים או ללידה ובעקבות הפריסה החודשים הקודמים שווים כעת "יותר".

דוגמא – יולדת ילדה ב 10.7 ולכן דמי הלידה חושבו לפי שכר אפריל, מאי ויוני. בדצמבר חולק בונוס בגובה מעל לרבע משכר המינימום, הפריסה תגרום לקבלת הפרשים של דמי הלידה המקוריים ששולמו לדוגמא באוגוסט.

השם שלך (חובה)

הטלפון שלך (חובה)

תיאום ביטוח לאומי לשכירים 5.00/5 (100.00%) 1 vote
צוות האתר
המידע המוצג באתר הינו מידע כללי. אין במידע המוצג באתר כל המלצה לנקיטת פעולות כלשהם או להימנע מהם. המידע באתר אינו מהווה ייעוץ מיסויי, ביטוחי, כלכלי או כל ייעוץ מסוג אחר. מאחר וכל מקרה ומקרה שונה בעובדות ובנסיבות יש לקבל ייעוץ אישי ומפורט בטרם קבלת החלטות ולא לפעול על סמך המידע הכללי באתר.